Terry 前端加速

对前端文件进行js和css加速

静态js和css加速

基本域名:

http://7.maomihezi.com/

对jsdelivr的域名cdn进行了加速 jsdelivr

使用

可以对cdn.jsdelivr.net域名下的数据进行加速

https://cdn.jsdelivr.net/gh/jquery/[email protected]/dist/jquery.min.js
# 更改为
http://7.maomihezi.com/gh/jquery/[email protected]/dist/jquery.min.js