Default / 默认 · September 1, 2021

Linux解压tar.gz和tar.bz2的命令

Table of Content

解压tar.gz和tar.bz2不同压缩文件的命令如下:
1 解压tar.gz文件

tar -zxvf ×××.tar.gz

2 解压tar.bz2文件

tar -jxvf ×××.tar.bz2

%d bloggers like this: